Sol·licitud per publicar un vídeo al Canal UIB

Dades del Sol·licitant

Dades Responsable

Descripció del vídeo

Categoria*:

Data de creació*:

Durada*:

El Vídeo ha d'ajustarse a uns requisits mínims:

 • S'ha d'enviar al Servei de Recursos Audiovisuals  en un d’aquests formats:
  • En format de cinta: HDV, MiniDV o Betacam.
  • Format DVD.
  • Format d’arxiu: 
   • Preferentment en format mp4.
   • També acceptem els formats, avi, mpeg, mov, wmv, flv .
   • La mida mínima  ha de ser de 384 × 290 píxels (format 4:3) o 520x290 píxels (format 16:9).
 • Indicau el nom i cognom del responsable i el títol del vídeo en el suport que envieu (cinta de vídeo, CD o DVD).
 • Si no teniu els drets d’emissió del vídeo, heu d’adjuntar una autorització signada de la persona, institució … que tingui els drets.

 

    


En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.